/kisa/images/index/2-index.jpg /kisa/images/index/3-index.jpg /kisa/images/index/1-index.jpg /kisa/images/index/4-index.jpg

Mededelingen

Statistieken:
Online: 0 leden en 10 bezoekers

Het huishoudelijk regel

***HUISHOUDELIJKE REGLEMENT VERENIGING KI-SA***

1. Begrippen;

- Taekwondo-ka: de leerling die taekwondolessen volgt

- Dobok: Taekwondo Pak

- Mitt: Trapkussen

- Dojang: Gymzaal

- Sabum: trainer/leraar

- TBN: Taekwondo bond Nederland

2. Leden van de vereniging dienen zich schriftelijk, middels het inschrijfformulier, aan te melden.


3. Taekwondo-ka dient de lestijden te kennen en 10 minuten voor aanvang van de les aanwezig te zijn. Iedereen die aan de lessen deelneemt, dient ten aanzien van de persoonlijke hygiëne de volgende zaken in acht te nemen:

- Kort geknipte en schone nagels;

- Schone handen, voeten, hals, etc.;

- Schone dobok;

- Geen storende kapsel


4. De Taekwondo-ka dient 5 minuten voor aanvang van de training in dobok gekleed aanwezig te zijn. De dojang mag niet verlaten worden voor het einde van de training, dan wel na toestemming van de trainer of diens vervanger.


5. De Taekwondo groet wordt gebracht bij het betreden en verlaten van de dojang en geschiedt staande. De groet geschiedt ook voor de trainer of zijn plaatsvervanger als uiting voor eerbied aan de meerdere. De trainer en zijn plaatsvervanger worden steeds tijdens trainingen, examens en wedstrijden aangesproken met Sabum.


6. Gekleed in een dobok en zeker binnen de dojang vervallen alle opvattingen over geloof, politiek, stand of functie en geldt alleen erkenning van de hoger gegradueerde.

7. Een lid kan wegens onbehoorlijk gedrag het lidmaatschap van de vereniging worden ontzegd. Dit gedrag kan zowel betrekking hebben op gedrag tijdens trainingen, examens c.q. wedstrijden dan wel daar buiten.


8. Leden die een achterstand in contributie hebben krijgen een boete van € 5,- p.m., daarnaast kunnen leden bij voorbaat uitgesloten worden van trainingen, examens en wedstrijden.


9. Bij het oefenen met de partner is, zover het mogelijk is,  de staande groet vereist.


10. Een hoger gegradueerde zal nooit machtsvertoon laten blijken tegenover een lager gegradueerde.


11. Een Taekwondo-ka mag tijdens trainingen en examens niets eten, niets in de mond hebben dan na toestemming van de trainer of diens plaatsvervanger.

12. De Taekwondo-ka zal nooit de kennis van Taekwondo verkeerd gebruiken, doch indien nodig uitsluitend ter zelfverdediging.

13. De instructies van de trainer of diens plaatsvervanger worden altijd opgevolgd. Dit sluit niet uit dat deze niet kritisch bekeken kunnen worden en dat er met de trainer of diens plaatsvervanger over gesproken kan worden. De trainer, diens plaatsvervanger en/of het bestuur van de vereniging kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld voor enig letsel, hoe ernstig ook, opgelopen tijdens trainingen, examens en/of wedstrijden.


14. Elke Taekwondo-ka dient de volgende 5 regels in acht te nemen:

- Etiquette;

- Karakter;

- Eerlijkheid;

- Zelfbeheersing;

- Doorzettingsvermogen.

15. Materiaal vernield door schuld moet worden vergoed. De vereniging is nimmer aansprakelijk voor vermissing en/of beschadiging aan persoonlijke eigendommen van de leden.

16. De opzegtermijn voor beëindiging van het lidmaatschap bij de verenging bedraagt één maand. Opzegging dient schriftelijk te geschieden per mail naar
info@ki-sa.nl.

17. Leden van de vereniging worden aangemeld bij de TBN (Taekwondo Bond Nederland). Leden van de vereniging behoren verplicht de bijdrage van de TBN zelf te voldoen. Hiervoor wordt jaarlijks een factuur van de TBN gestuurd.


18. De opzegtermijn voor beëindiging van het lidmaatschaap bij de TBN dienen de leden zelf zorg voor te dragen.


19. Wij wijzen iedereen er op dat tijdens de trainingen ouders/vrienden/geïnteresseerden niet in de gymzaal aanwezig mogen zijn.


20. In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist de voorzitter van de vereniging met inachtneming van de statuten.***PRIVACYVERKLARING***

Binnen Sc. Ki-Sa wordt er gewerkt met persoonsgegevens. Sc. Ki-Sa streeft er naar om zorgvuldig om te gaan met de verkregen persoonsgegevens. Hier hoort bij dat deze goed beveiligd worden. Sc. Ki-Sa houdt zich hierdoor aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Sc. Ki-Sa is verantwoordelijk voor de verwerking van de door de Taekwondo-ka en/of ouders verstrekte persoonsgegevens. Dit houdt in dat Sc. Ki-Sa de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt, dat zij verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten en alleen de persoonsgegevens verwerkt die wij van de Taekwondo-ka en/of ouders hebben ontvangen. 


De NAW gegevens worden voor de volgende gelegenheden gebruikt:

- Database van sportschool Ki-Sa, deze is benodigd voor de bedrijfsvoering van de vereniging en tevens voor de correspondentie en communicatie met ouders en Taekwondo-ka;

- Aanmelding TBN, hierbij worden alle NAW gegevens doorgegeven t.b.v. de bedrijfsvoering van de TBN (zie
www.taekwondobond.nl/privacy/);
- Aanmelden voor deelname aan wedstrijden, workshops en seminars. Hierbij worden alleen namen van Taekwondo-ka doorgegeven;
- Vermelding op de website www.ki-sa.nl, hierbij worden namen van Taekwondo-ka vermeldt bij het behalen van prestaties.

Mijn Ki-Sa login
Ooievaarspas
Train gratis met je ooievaarspas
Laatste afbeeldingen:
Laatste reacties:
 
door: Lily-Mae Hogervorst om 20:36 op 22 Jan
Ik ben zoo blij dat ik ben geslaagd.  

©2011 Copyright Stichting Ki-Sa alle rechten voorbehouden. Niet geauthoriseerd gebruik van de gehele of delen van deze website is verboden.

Sinoxi powered by Oxivio